เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติห้องสมุด


ประวัติห้องสมุดโรงเรียนปล้องวิทยาคม


                ห้องสมุดโรงเรียนปล้องวิทยาคมเริ่มขึ้นมาในลักษณะห้องสมุดเคลื่อนที่  หลังจากนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการห้องสมุดแบบถาวร โดยใช้พื้นที่ชั้น 1 อาคารแสนแซ่  ขนาด 4 ห้องเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2530 และได้รับการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  จนถึงปัจจุบัน  พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านดีเด่น (ห้องสมุด 3 ดี)  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีครูบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ ปฎิบัติงาน 2 คน คือ นางธนาพร  วงค์วานและนางนันทวัน  วงษ์ดิษฐ  


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.