เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ห้องสมุดโรงเรียนปล้องวิทยาคม จัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
(Dewey Decimal Classification)
เป็นการจัดหนังสือโดยการแบ่งตามลักษณะของเนื้อหา โดยใช้ตัวเลข 000-900เป็นสัญลักษณ์ แทนเนื้อหา

แนวคิดในการแบ่งหมู่หนังสือของดิวอี้

ดิวอี้ได้แบ่งความรู้ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ในตอนแรกแบ่งได้ 9 หมวดหมู่ โดยยึดแนววิวัฒนาการของมนุษย์เป็นหลัก
ในการพิจารณาคือ

  • ปรัชญา   วิชาที่มนุษย์อยากทราบว่าตนเป็นใคร ตนเกิดมาทำไม
  • ศาสนา    วิชาที่มนุษย์ต้องการทราบความจริงของชีวิต  การหลุดพ้นจากความทุกข์
  • สังคมศาสตร์    วิชาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์  เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมขึ้นมา
  • ภาษา       วิชาที่ช่วยในการสื่อสารของมนุษย์ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  •  วิทยาศาสตร์    วิชาที่มนุษย์ทราบเกียวกับความจริงในธรรมชาติ
  • เทคโนโลยี    วิชาที่มนุษย์เอาความรู้เกี่ยวกับความจริงในธรรมชาติมาประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์กับตน
  • ศิลปะนันทนาการ   วิชาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความจรรโลงใจของตน
  • วรรณคดี    วิชาที่มนุษย์ต้องการแสดงความคิด ความประทับใจไว้ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษร
  • ประวัติศาสตร์    วิชาที่มนุษย์ได้บันทึกเหตุการร์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นจริง

เมื่อแบ่งความรู้ได้ 9 หมวดแล้ว  พบว่าความรู้บางเรื่องไม่สามารถจะจัดลงใน 9 หมวด ที่แบ่งไว้แล้วได้   ดิวอี้ จึงเพิ่มหมวดพิเศษขึ้นมาอีกหมวดเป็น หมวดทั่วไป หรือ หมวดเบ็ดเตล็ดเป็นการรวบรวมเอาความรู้ที่ไม่อาจจัดลงในหมวดอื่น ได้มาไว้หมวดนี้ ดังนั้นจึงรวมเป็น 10 หมวดดังนี้
 

 ส่วนสัญลักษณ์ที่นำมาแทนเนิ้อหาความรู้นั้น  ดิวอี้เลือกใช้ตัวเลขที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันโดยมีการใช้พอสรุปได้ดังนี้ คือ ใช้ตัวเลขสามหลัก หากตัวเลขมากกว่าสามหลักให้จุดทศนิยมหลังหลักที่สาม

ดังนั้นการแบ่งครั้งแรกของระบบทศนิยมจึงเป็นดังนี้
000     เบ็ดเตล็ด ความรู้ทั่วไป
100     ปรัชญา จิตวิทยา
200     ศาสนา
300     สังคมศาสตร์
400     ภาษา
500     วิทยาศาสตร์
600     เทคโนโลยี
700     ศิลปะและนันทนาการ
800     วรรณคดี
900     ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

นอกจากนี้  ห้องสมุดยังใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนหนังสือบางประเภท  ดังต่อไปนี้

น         ใช้แทน        นวนิยาย
รส        ใช้แทน       เรื่องสั้น    
ย          ใช้แทน       วรรณกรรมเยาวชน
อ          ใช้แทน       หนังสืออ้างอิง
ตส       ใช้แทน        หนังสือเตรียมสอบ                                 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.