เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บริการของห้องสมุด

ห้องสมุดมีบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้

  • บริการยืม - คืน วัสดุสิ่งพิมพ์ และสื่อวิดีทัศน์
  • บริการให้อ่านและค้นคว้าอย่างเสรี
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  • บริการPrint งานที่ใช้ในการเรียนการสอน (เสียค่าใช้จ่าย)
  • บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับสมาชิกที่นำ Notebook มาเอง
  • บริการจองห้องเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
  • บริการสอนการใช้ห้องสมุด

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.