เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายและวัตถุประสงค์


ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้  ความสามารถ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.