. ปรัชญาโรงเรียน >>> เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง
 
 
 
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวสู่อาเซี่ยน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พลานามัยที่ดีแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
4. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาพัฒนาการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 
 
นายไกร ธรรมากาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
?
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.212.222.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,905
 
::.โรงเรียนปล้องวิทยาคม.:: Plongwittayakhom School
120 หมู่9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
Tel : 053-954170  Fax : 053-954165
Email : pktcr@hotmail.com